અથડાયા કરે છે Lyrics – Sachin Jigar & Smita Jain

અથડાયા કરે છે  is a very delightful Gujarati song which is sung by talented Punit Gandhi, Niren Bhatt, Sachin Jigar & Smita Jain. Its meaningful lyrics are given by Niren Bhatt. The song duration is 3:58 and is recorded by Sachin Jigar.

So, Let’s enjoy the અથડાયા કરે છે lyrics in easy language. Also, here are some of the basic details about the song અથડાયા કરે છે is given.

Athdaya Kare Che Lyrics

Song Details

Song Name અથડાયા કરે છે
SingerPunit Gandhi, Smita Jain, Sachin Jigar & Niren Bhatt
Lyrics byNiren Bhatt
Featured cast Aarohi & Pratik Gandhi
Label aksharcommunications
Release date6th November 2017

અથડાયા કરે છે Lyrics

તુ મારી થાય એવી આશા

કે એવા દિલ ને દિલાસા

શુ સાચા થાશે

ઓ…ઓ…ઓ…

ખરે જો આભ મા સિતારા

તો જોઉ સપ્નાઓ તારા

શુ પૂરા થાશે

ઓ…ઓ…ઓ…

જાદુ છે રહેવા દે

આજે તુ કહેવા દે

કે કેટ્લુ ચાહુ તને

ઓ…ઓ…ઓ…

અથડાયા કરે છે

મલકાયા કરે છે

કે બોલાવ્યા કરે છે

તુ મને

દેખાયા કરે છે

સમ્ભળાયા કરે છે

તુ મને

કે તારા મોનના અવાજો

બની ને પ્રેમના જહાજો

વહી જાશે

વીતી જે જાગતા એ રાતો

કહી નથી જે એવી વાતો

કહી જાશે

બેહોશી રહેવા દે

જરણુ છે વહેવા દે

સમજાયુ ક્યા આ કોઇ ને

ઓ…ઓ…ઓ…

અથડાયા કરુ છુ

મલકાયા કરુ છુ

કે બોલાવ્યા કરુ છુ

હુ તને

દેખાયા કરુ છુ

સમ્ભળાયા કરુ છુ

હુ તને

હો હરખાયા કરુ છુ

શરમાયા કરુ છુ

કે મેહ્કાવ્યા કરે છે

તુ મને

તરસાવ્યા કરે છે

ભીંજાવ્યા કરે છે

કે યાદ આવ્યા કરે છે

તુ મને

તુ મને હુ તને

કે તુ મને હુ તને

તુ મને તુ મને

હુ તને તુ મને

તુ મને હુ તને

તુ મને હુ તને

અથડાયા કરે છે Music Video

Also, read Chal Ghar Chalen Lyrics

Leave a Comment